Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

2  μm mode-locking laser performances of sol-gel-fabricated large-core Tm-doped silica fiber

Yan Ren, Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Zhen Qiao, Ting Hai, Peng Yuan, Jingui Ma, Liejia Qian, Shikai Wang, Chunlei Yu, and Lili Hu
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020020- (2018)  View: PDF

Passively harmonic mode-locked erbium-doped fiber laser at a 580  MHz repetition rate based on carbon nanotubes film

Qianqian Huang, Tianxing Wang, Chuanhang Zou, Mohammed AlAraimi, Aleksey Rozhin, and Chengbo Mou
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020019- (2018)  View: PDF

Enhanced saturable absorption of MoS2 black phosphorus composite in 2 μm passively Q-switched Tm: YAP laser

Yang Xue, Zhenda Xie, Zhilin Ye, Xiaopeng Hu, Jinlong Xu, and Han Zhang
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020018- (2018)  View: PDF

Passively Q-switched ytterbium-doped fiber laser using the evanescent field interaction with bulk-like WTe2 particles

Seunghwan Ko, Jinho Lee, and Ju Han Lee
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020017- (2018)  View: PDF

Dual-wavelength Bi2Se3-based passively Q-switching Nd3+-doped glass all-fiber laser

Xiaofeng Rong, Saiyu Luo, Wensong Li, Shuisen Jiang, Xigun Yan, Xiaofeng Guan, Zhiyong Zhou, Bin Xu, Nan Chen, Degui Wang, Huiying Xu, and Zhiping Cai
Chin. Opt. Lett. 16(2), 020016- (2018)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2018 | The Optical Society. All Rights Reserved